Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Elektroinstalace posudky

 

Elektroinstalace posudky - Z ekologického hlediska jsou problematické tepelné elektrárny spalující fosilní paliva, neboť produkují velký objem škodlivých emisí - například oxidy dusíku (NOx), oxid siřičitý, prachové částice nebo polycyklické aromatické uhlovodíky. Elektroinstalace posudky - Jsou také významným zdrojem oxidu uhličitého (CO2), který se podílí na vzniku tzv. skleníkového efektu. Elektroinstalace posudky - Jako palivo se v Česku nejčastěji používá hnědé uhlí, jehož spalováním vzniká množství strusky a popela. Elektroinstalace posudky - Tepelné elektrárny jsou povinně vybaveny odlučovači popílku a odsiřovacími jednotkami, které snižují množství emisí vypouštěných do ovzduší. Elektroinstalace posudky - Jaderná elektrárna je v podstatě kondenzační parní elektrárna, která má místo parního kotle jaderný reaktora energii získává přeměnou z vazebné energie jader těžkých prvků (uranu 235 nebo plutonia 239). Elektroinstalace posudky.

elektroinstalace posudky - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas