Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Legislativa

Výchozí elektro revize - Podle normy ČSN 33 1500 je možné uvézt elektrické zařízení do provozu až po ověření jeho stavu z hlediska bezpečnosti výchozí revizí. Elektrická zařízení, které nemohou být bez napětí po celou dobu rekonstrukce, lze během této rekonstrukce provozovat bez ověření výchozí elektro revizí. Výchozí revize se provádí až po dokončení všech prací na těch částech zařízení, na kterých byly práce provedeny. Výchozí elektro revizi je možné provádět po částech. Na částech elektrického zařízení, které již byly ověřeny a mají platný doklad o provedení revize, se revize neprovádí. U elektrických zařízení, která mění svoji polohu a změna této polohy může mít za následek změnu vlastností těchto zařízení, je nutné provézt alespoň jejich kontrolu. O této kontrole následně musí být vypracována dokumentace. Elektrické zařízení, na kterém byla provedena oprava, jež může mít vliv na bezpečnost, může být uvedeno opět do provozu až po kontrolním prověření a vypracování záznamu o této kontrole.

 

Pravidelné elektroinstalace revize - Na provozovaných elektrických zařízeních musí být prováděny pravidelné elektro revize vždy nejpozději ve lhůtách stanovených normou ČSN 33 1500. Na přenosových a distribučních soustavách se nemusí podle normy ČSN 33 33200 provádět pravidelné elektro revize, v případě, že tato zařízení mají zajišťovánu bezpečnost pravidelnými kontrolami a údržbou dle vlastního údržbového řádu. V organizacích s vlastním údržbovým řádem je možné lhůty provádění pravidelných elektrických revizí prodloužit až na dvojnásobek. Výjimky jsou uvedeny v bodech 12 a 13 normy ČSN 33 1500. Pravidelná revize se musí provézt nejpozději do konce roku, do kterého spadá konec stanovené lhůty od posledního provedení elektro revize. Pokud je lhůta stanovena na dobu kratší než 1 rok, toto pravidlo se na ní nevztahuje. Stanovení lhůty provádění pravidelných elektro revizí se odvíjí od prostředí, v kterém je elektrické zařízení umístěno. Lhůta pro provádění revizí v bezpečném prostředí je delší než lhůta v nebezpečném prostředí.

legislativa - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas