Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

REVIZE ELEKTRO VYHLÁŠKY

Vyhlášky elektro pro silnoproudou elektrotechniku - Revize elektro vyhlášky

( revize přívodu výtahu cena )

Vyhláška č. 491/2006 Sb., - Revize elektro vyhlášky
kterou se mění vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu –účinnosti 1. listopadu 2006.Upřesňují se jí požadavky na vybavení budov výtahy a na jejich strojovny. (U staveb uskutečňovaných podle rozpracovaných projektů se postupuje podle dosavadní právní úpravy.)
Revize elektro vyhlášky - Vyhláška č. 492/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 369/2001 Sb.,o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace – účinnost 1. listopadu 2006. (U staveb uskutečňovaných podle rozpracovaných projektů se postupuje podle dosavadní právní úpravy.)Do občanského vybavení stavby se doplňuje zdvihací plošina pro dopravu osob na vozíku. V příloze 1 vyhlášky se mění čl. 1.7. Upravují se v něm požadavky na výtahy, zdvihací plošiny a doplňují se požadavky na pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Stanovují se rozměry prostoru před výtahem a zdvihací plošinou, požadavky na provedení ovladačů výtahu a zvukovou signalizaci budoucího směru jízdy výtahu. U pohyblivých schodů a chodníků se v budovách občanského vybavení zvukově signalizuje také jejich chod, poloha a směr jízdy, aby je mohly dálkově ovládat osoby se zrakovým postižením. Co se týče konkretizace těchto požadavků, odvolává se příloha na platné ČSN.
Revize elektro vyhlášky - Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech – účinnost 1. ledna 2007.
Jde o prováděcí vyhlášku ke stavebnímu zákonu, který v § 143 stanovuje základní podmínky pro jmenování autorizovaných inspektorů. Podle stavebního zákona autorizovaný inspektor na základě smlouvy kontroluje stavební dokumentaci k novým stavbám i změnám staveb. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu může stavebník doložit vyjádřením autorizovaného inspektora. Na výzvu stavebního úřadu se autorizovaný inspektor zúčastňuje též kontrolních prohlídek staveb. Jeho povinností je chránit veřejný zájem. Svoji činnost vykonává za úplatu, která se sjednává písemnou smlouvou. Vyhláška stanovuje činnost Koordinační rady pro autorizované inspektory, obsahové náležitosti žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem, přípravu a obsah zkoušek a další náležitosti. Podle uvedené vyhlášky Koordinační rada pro autorizované inspektory zabezpečuje na základě zkoušek podklady pro vyjádření Komory autorizovaných inženýrů a techniků ke jmenování autorizovaných inspektorů.
Revize elektro vyhlášky - Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb – účinnost 1. ledna 2007. (U staveb uskutečňovaných podle rozpracovaných projektů se postupuje podle dosavadní právní úpravy.)
Revize elektro vyhlášky - Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti – účinnost 1. ledna 2007. (Patří mezi vyhlášky vydané ke stavebnímu zákonu, týká se zásad územního rozvoje – elektrotechniky se bezprostředně netýká.)
Revize elektro vyhlášky - Vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu – účinnost 31. prosince 2006, tuto využívá revizní technik elektro.
Z vyhlášky jsou vypuštěny stavby pro shromažďování, pro obchod, ubytovací jednotky a sítě technického vybavení, požadavky na umísťování staveb, stavební pozemek, vzájemné odstupy staveb, připojení staveb na pozemní komunikace, které jsou řešeny vyhláškou č. 501/2006 Sb.
Revize elektro vyhlášky - Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření – účinnosti 1. ledna 2007. (Patří mezi vyhlášky vydané ke stavebnímu zákonu, upravuje náležitosti územního řízení, k tomu obsahuje formuláře žádostí a rozhodnutí – elektrotechniky se bezprostředně netýká.)
Revize elektro vyhlášky - Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu – účinnost 1. ledna 2007. (Vyhláška se elektrotechniky bezprostředně netýká).Vyhláška upravuje obsahové náležitosti ohlášení stavby, žádosti o stavební povolení, oznámení stavby ve zkráceném řízení, oznámení změny v užívání stavby, žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, ohlášení odstranění stavby. Pro tyto účely vyhláška v přílohách obsahuje příslušné formuláře žádostí a rozhodnutí. Specifikuje náležitosti administrativních kroků podle stavebního zákona nutných k zahájení stavby (žádost o stavební povolení, stavební povolení, štítku pro povolenou stavbu, veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby, úlohu autorizovaného inspektora ve zkráceném řízení – uděluje certifikát, že ověřil projektovou dokumentaci, a další).
 

revize elektro vyhlasky - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas