Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Revize elektro

Revize elektro, revize elektro instalace, revize elektro spotřebičů, revize elektro rozvod, revize elektro zařízení, revize elektro spotřebičse provádí měřením příslušných revizních přístrojů a mechanickou prohlídkou. Revize - Jenom revizní technik elektro Vám může zajistit bezpečnost a to prohlídkou revize elektro instalace nebo revize elektro spotřebiče. Následně Vám revizní technik elektro vystaví revizní zprávu či revizní protokol. Revize - Na základě revizního protokolu revize elektro a zprávy máte plnou jistotu ve vaší bezpečnost a přináší to míň problému s pojistným plněním. Tak radši nepodceňujte revize elektro nářadí, revize elektro, revize elektroi nstalace, revize elektro spotřebičů, revize elektro zdravotnických přístrojů. Zde je ceník poskytovaných služeb revizí elektro.

 

Poptávka revize elektro

 

Elektřina - Revize elektro

Elektřina je definována jako souhrn projevů elektrostatického pole (z nichž mezi prvními byly silové účinky vyvolané třením izolantů a následná polarizace látek) a elektrodynamických jevů včetně elektromagnetismu.

Jevy spojené s elektřinou i magnetismem se nazývají elektromagnetismus. Technický elektro obor zabývající se elektřinou se nazývá elektrotechnika. ( ceny revize elektro ).

 

Etymologie - Revize elektro 

Elektřina má název od jantaru (řecky elektron), na němž byly pozorovány silové účinky statické elektřiny. Josef Jungmann zaznamenal starší českou podobu slova – električina, lidově se elektřina označuje též slovem elektrika. Dříve se občas užívalo slovo mluno. ( cena revize elektrického zařízení ).

 

Elektrický náboj - Revize elektro 

Elektrika - Základní elektrickou vlastností těles je elektrický náboj. Těleso s elektrickým nábojem se nazývá elektricky nabité a je schopno působit elektrickou silou na jiné elektricky nabité těleso. V prostoru kolem nabitého tělesa se nachází elektrické pole, které popisujeme jeho intenzitou. Velikost elektrické síly vyjadřuje Coulombův zákon, v jiném tvaru pak Gaussův zákon elektrostatiky. ( revize cena ).

Tělesa lze z elektrovat různými způsoby - elektrostatickou indukcí, ionizací, chemickou disociací, třením, působením světla, tepla, aj. Ve všech případech jde uvnitř tělesa o oddělení některých elementárních částic s různým nábojem. Záporně nabité těleso má přebytek elektronů, kladně nabité těleso má nedostatek elektronů (má více protonů). ( revize ceník ).

Elektrické náboje lze uchovat v kondenzátoru, příp. jiné součástce s elektrickou kapacitou.

 

Elektrika - Elektrický proud - Revize elektro 

Pohybu elektricky nabitého tělesa nebo částice se říká elektrický proud. Nejčastěji je elektrický proud tvořen usměrněným pohybem elektronů nebo jiných elektricky nabitých částic vodičem. Ty se kromě svého tepelného pohybu posouvají ve směru působení elektrické síly.

Pole vytváří na koncích vodiče elektrické napětí jako rozdíl elektrických potenciálů. Elektrický proud se rozdíl snaží vyrovnat tokem náboje. Vztah mezi odporem, napětím a proudem je vyjádřen Ohmovým zákonem. ( revize ceny )

Elektrická vodivost - Revize elektro 

Schopnost materiálu přenášet elektrické proudy se nazývá konduktivita (měrná elektrická vodivost). Důležitou podmínkou vedení elektrického proudu látkou je přítomnost volných elektricky nabitých částic, typicky valenčních elektronů. ( ceny revizí el. spotřebičů )

Podle charakteru látky a její schopnosti vést proud, lze látky různě dělit.

Elektrické proudy v pevných látkách - Revize elektro 

vodiče,

polovodiče - proud možný za určitých podmínek, nebo izolanty.

Elektrický proud v kapalinách - Revize elektro

Elektrický proud v kapalinách je možný v různých případech:

vodivé kapaliny nebo

možný za určitých podmínek, například elektrolyticky, po disociaci molekul při rozpuštění jiné látky.

Elektrický proud v plynech - Revize elektro

Elektrický proud v plynech se za běžných podmínek nevyskytuje, ale je možné jej vyvolat ionizací:

vysokou teplotou,

silným elektrickým polem,

nízkým tlakem.

Supravodivost - Revize elektro 

Látky se také mohou stát supravodivými, například za velmi nízkých teplot blížících se absolutní nule.

Stejnosměrný a střídavý elektro proud - Revize elektro 

Revize elektro - Proud v elektrickém obvodu může být stejnosměrný nebo střídavý. Střídavý elektro proud vzniká ze zdroje střídavého napětí a mění svůj směr a velikost. Při pravidelných změnách se maximální hodnota proudu (amplituda) střídá v každém směru s určitou frekvencí. V obvodech střídavého proudu může docházet k fázovým posuvům mezi proudem a napětím v závislosti na použitých prvcích. Výkon střídavého proudu se odvozuje z efektivní hodnoty střídavého proudu.

Zde naleznete ceník revizí našich poskytovaných služeb. 

Elektrická práce, výkon, energie 

Elektrika - Elektrická práce vykonaná za jednotku času je elektrický výkon. Revize elektro

Každý vodič klade průchodu elektrického proudu odpor: Elektrické síly posouvající částice konají práci. To má za následek ztrátu elektrické energie a její přeměnu na teplo: vodiče se zahřívají. Jouleovo teplo, vzniklé průchodem elektrického proudu vodičem, se v elektrotechnice uvažuje jeho elektrické ztráty.

Elektrická energie včetně ztrát dodávaná do obvodu za jednotku času se nazývá elektrický příkon. ( ceník elektro revizí )

Souvislost elektřiny a magnetismu elektřina - Revize elektro 

Revize elektro - Kolem vodiče, kterým prochází elektrický proud (obecně kolem jakékoli pohybující se elektricky nabité částice) se vždy vytváří magnetické pole. Opačně, jestliže se mění magnetické pole, pak se ve vodiči vždy indukuje elektrický proud (obecně vzniká elektrická síla působící na elektricky nabité částice). Každá změna v elektrickém poli indukuje změnu v poli magnetickém a naopak, každá změna v magnetickém poli pak indukuje změny v poli elektrickém. Tyto jevy ukazují na neoddělitelnou spojitost mezi elektřinou a magnetismem. Jednotná teorie elektromagnetismu resp.elektromagnetického pole je dána Maxwellovou teorií elektromagnetického pole. Podle této celistvé teorie, která je základem veškeré praktické elektrotechniky, elektrickou energii vždy přenáší pouze a výhradně elektromagnetické pole a to v celém prostoru (teoreticky nekonečně velkém) okolo elektrického vodiče.

Revize elektro - Ve speciální teorii relativity, která na základě Maxwellovy teorie vznikla, lze ukázat, že magnetické pole kolem pohybujících se nabitých částic je důsledkem Lorentzovy transformace. S použitím relativistické kvantové teorie lze takto vysvětlit i magnetismus permanentních magnetů, který je vytvářen spinem částic.

Elektrický obvod - Revize elektro 

Elektrický proud v praxi prochází vždy nějakým elektrickým obvodem. Jeho nejdůležitějšími částmi jsou zdroj elektromotorického napětí, elektrický spotřebič a elektrické vodiče, které jednotlivé části propojují. V elektrickém obvodu bez spotřebiče dochází ke zkratu kdy enormě narůstá hodnota elektrického proudu ve vodiči což způsobuje i prudkou změnu intenzity doprovodného magnetického pole. Proti zkratu bývají elektrické obvody chráněny specializovanými elektrickými přístroji (kupř. pojistkami, bleskojistkami, nadproudovými ochranami či motorovými jističi).

Základní jednoduchý elektrický obvod může být:

sériový - součástky jsou spolu propojeny jeden za druhým na jediném vodiči, nebo

paralelní - vodiče se rozvětvují v uzlech, každá součástka má vlastní větev.

Vztahy mezi napětím a proudem v jednotlivých částech obvodu popisují Kirchhoffovy zákony. Zákonitostmi průchodu elektrického proudu elektrickými obvody se zabývá obecná teorie elektrických obvodů, která je jen praktickou aplikací jednotné teorie elektromagnetického pole.

Zvláštním druhem elektrických obvodů jsou elektronické obvody. zde ceník revizí elektro

 

Elektrotechnické součástky - Revize elektro 

Nejpoužívanějšími součástkami v elektrických obvodech jsou kromě zdroje a vodičů také spínač, rezistor, termistor, reostat, potenciometr, kondenzátor, cívka, anténa, elektromagnetické relé,elektronka, polovodičová dioda , polovodičová fotodioda, tranzistor, fototranzistor, integrovaný obvod a další polovodičové součástky.

 

Elektrické spotřebiče - Revize elektro 

Mezi nejběžnější elektrické spotřebiče patří tepelné elektrické spotřebiče (žárovka, infrazářič, elektrická trouba), zářivka, elektromotor a různé elektronické spotřebiče (rádiový přijímač, televizní přijímač, různé druhy přehrávačů a rekordérů, telefon, počítač, atd.). V současné době se dbá na úspory energií a proto jsou využívány především úsporné spotřebiče.

revize elektro - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas